Świadczenia rodzinne, zasiłki, program 500+, fundusz alimentacyjny 

 

 

 1. Zasiłek rodzinny
  Wzór wniosku
  Oświadczenie członka rodziny o wyskokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
 4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
 5. Dodatek do zasiłku rodzninnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
 6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 
 7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wzór wniosku 
 9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 10. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wzór wniosku 
 11. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wzór wniosku
 12. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 13. Świadczenie rodzicielskie
 14. Świadczenie wychowawcze (program 500+)
  Wzór wniosku
 15. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
  Wzór wniosku 
 


Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Pawłowski Łukasz
Czas wytworzenia: 2017-07-14 10:18:56
Czas publikacji: 2017-07-14 10:49:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak