Ogłoszenia - 2019 r. 

 
 
 1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Łowicz w 2019 roku
  a) Jamno
  b) Jastrzębia, Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne
  c) Pilaszków, Gużnia, Otolice, Ostrów, Świące, Szczudłów, Bocheń, Mystkowice
  d) Małszyce, Klewków, Niedźwiada, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi
  e) Popów, Zabostów Mały, Zabostów Duży, Strzelcew
  f) Zielkowice
  g) Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady, Parma, Placencja

 2. V Sesja Rady Gminy Łowicz

 3. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz fragmenty wsi: Jamno, Otolice, Szczudłów i Zielkowice.

 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Popów, Strzelcew.

 5. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz zatwierdzonego Uchwałą Nr V/13/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 25 stycznia 2011r. w zakresie terenu o symbolu 5.87.RMu, w obszarze urbanistycznym Jamno).

 6. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (Parma, Popów).

 7. Terminarz wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w 2019 roku

 8. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragment wsi Dąbkowice Górne

 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o zmianie uchwały Nr L/229/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz

 10. VI SESJA RADY GMINY ŁOWICZ

 11. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 9 maja 2018 roku

 12. Informacja dla rolników z terenu Gminy Łowicz o szkoleniu organizowanym przez ARiMR

 13. Informacja dla mieszkańców Gminy Łowicz o spotkaniu informacyjnym na temat programu "Czyste powietrze"

 14. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku przed zleceniem usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Fundusz Spójności w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  a) Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku        
  b) Załącznik Nr 1 - Formularz wyceny

 15. Ogłoszenie  Wójta Gminy Łowicz w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (Popów)

 16. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Zielkowice.

 17. Ankieta w konsultacjach społecznych

 18. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego  o wydaniu decyzji Nr 45/19 z 06.03.2019 r. zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 228/18 z 30.11.2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i skrzyżowania na ul. Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza oraz budowie dróg gminnych wynikających ze zmiany przebiegu drogi krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 1+475,5 do km 2+151.

 19. Ogłoszenie o bezpłatnych szkoleniach przeprowadzanych przez ZUS w Łowiczu

 20. VII Sesja Rady Gminy Łowicz

        

 

 

         
 
Liczba odwiedzin : 289
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Łowicz
Czas wytworzenia: 2018-12-31 10:34:12
Czas publikacji: 2019-03-20 14:24:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak