Zarządzenia Wójta Gminy Łowicz - 2018 rok 

 
 
 1. Zarządzenie Nr 1/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz na rok szkolny 2018/2019.
 2. Zarządzenie Nr 2/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018.
 3. Zarządzenie Nr 3/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
 4. Zarządzenie Nr 4/18 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Łowicz.
 6. Zarządzenie Nr 6/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.
 7. Zarządzenie Nr 7/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu.
 8. Zarządzenie Nr 8/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu działania Komisji konkursowej Programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018.
 9. Zarządzenie Nr 9/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 10. Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 11. Zarządzenie Nr 11/18 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 12. Zarządzenie Nr 12/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łowicz na 2018 rok.
 13. Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczudłów, stanowiącej własność Gminy Łowicz a nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym Szczudłów będącą własnością osoby fizycznej.
 14. Zarządzenie Nr 14/18  z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych we wsi Ostrów.
 15. Zarządzenie Nr 15/18  z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łowicz na rok 2018.
 16. Zarządzenie Nr 16/18 z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 17. Zarządzenie 17/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 18. Zarządzenie Nr 18/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łowicz.
 19. Zarządzenie Nr 19/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach.
 20. Zarządzenie Nr 20/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 21. Zarządzenie Nr 21/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 16/14 Wójta Gminy Łowicz z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia procedury postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz.
 22. Zarządzenie Nr 22/18 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 23. Zarządzenie Nr 23/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową
 24. Zarządzenie Nr 24/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Łowicz na 2018 rok
 25. Zarządzenie Nr 25/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 26. Zarządzenie Nr 26/18 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podtsawowej im. Marii Konponickiej w Zielkowicach
 27. Zarządzenie Nr 27/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Łowicz na 2018 rok
 28. Zarządzenie Nr 28/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia trybu pracy komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łowicz
 29. Zarządzenie Nr 29/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach
 30. Zarządzenie Nr 30/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych, na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych we wsi Ostrów
 31. Zarządzenie Nr 31/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
 32. Zarządzenie Nr 32/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 33. Zarządzenie Nr 33/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łowicz oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łowicz.
 34. Zarządzenie Nr 34/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łowicz.
 35. Zarządzenie Nr 35/18 z dnia 25 czerwca 218 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łowicz - stanowisko ds. obsługi kasy.
 36. Zarządzenie Nr 36/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.
 37. Zarządzenie Nr 3718 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 38. Zarządzenie Nr 38/18 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie wyraenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 1334 położonej we wsi Zielkowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 39. Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łowicz.
 40. Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia.
 41. Zarządzenie Nr 41/18 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 42. Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Łowicz z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 rok przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.
 43. Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Łowicz z dnia 20 lipca 2018 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
 44. Zarządzenie Nr 44/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok
 45. Zarządzenie Nr 45/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 46. Zarządzenie Nr 46/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości nr 447/17; 447/18; 4487/19 położonych we wsi Jastrzębia. 
 47. Zarządzenie Nr 47/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania Pani Bożeny Słomskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach.
 48. Zarządzenie Nr 48/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia Pani Jolancie Zagawa stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach
 49. Zarządzenie Nr 49/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 50. Zarządzenie Nr 50/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Łowicz na 2018 rok
 51. Zarządzenie Nr 51/18 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego ciągnika rolniczego marki NEW HOLLAND T3010 o numerze rejestracyjnym ELC1H52 wraz z osprzętem stanowiącego własność Gminy Łowicz
 52. Zarządzenie Nr 52/18 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 53. Zarządzenie Nr 53/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 54. Zarządzenie Nr 54/18 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wskazania szkoły prowadzonej przez Gminę Łowicz, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą z przekazanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego szkoła była ostatnim miejscem pracy.
 55. Zarządzenie Nr 55/18 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 r.
 56. Zarządzenie Nr 56/18 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 r.
 57. Zarządzenie Nr 57/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła z kotłowni znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu.
 58. Zarządzenie Nr 58/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
 59. Zarządzenie Nr 59 18 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy Łowicz
 60. Zarządzenie Nr 60/18 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszeniaa wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
 61. Zarządzenie Nr 61/18 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 62. Zarządzenie Nr 62/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok

*****************************************************************************************************
VIII KADENCJA

 1. Zarządzenie Nr 1/18 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 2. Zarządzenie Nr 2/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Łowicz.
 3. Zarządzenie Nr 3/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Łowicz.
 4. Zarządzenie Nr 4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian bud zetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 5. Zarządzenie Nr 5/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła z kotłowni znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu.
 6. Zarządzenie Nr 6/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2018.
 7. Zarządzenie Nr 7/18 z z dnia 7 grrudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 8. Zarządzenie Nr 8/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora podczas nieobecności Pani Jolanty Zagawa - dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach.
 9. Zarządzenie Nr 9/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta Urzędu Gminy Łowicz w zakresie zarządzania nieruchomościami wypracowanej w ramach projektu pn.: "Efektywne łodzkie gminy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego.
 10. Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób monitprowania satysfakcji Klienta Urzędu Gminy Łowicz  wypracowanej w ramach projektu pn.: "Efektywne łodzkie gminy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego.
 11. Zarządzenie Nr 11/18 z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.
 12. Zarządzenie Nr 12/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łowicz na 2018 rok.

 

 
Liczba odwiedzin : 301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Barylski Andrzej
Czas wytworzenia: 2018-02-05 14:02:03
Czas publikacji: 2019-01-17 13:40:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak