Uchwały Rady Gminy Łowicz podjęte w 2018 roku 

 
 
 1. Uchwała Nr L/229/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz;
 2. Uchwała Nr L/230/18  z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr V/13/11 Rady Gminy Łowicz z dnia stycznia 2018 roku;
 3. Uchwała Nr L/231/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łowicz na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 lutego 2018 roku poz. 864
 4. Uchwała Nr L/232/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018;
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2018 roku poz. 1290
  Budżet gminy na 2018 rok został zmieniony następującymi uchwałami:
  Uchwała Nr LI/238/18 z dnia 28 lutego 2018 roku;
  Uchwała Nr LII/246/18 z dnia 28 marca 2018 roku;
  Uchwała Nr LIII/256/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku;
  Uchwała Nr LIV/260/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku;
  Uchwała Nr LV/262/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku;
  Uchwała Nr LVI/270/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
  Uchwała Nr LVIII/277/18 z dnia 13 sierpnia 2018 roku;
  Uchwała Nr LIX/287/18 z dnia 10 września 2018 roku;
  Uchwała Nr LX/291/18 z dnia 12 października 2018 roku;
  Uchwała Nr LXI/294/18 z dnia 29 października 2018 roku;
  Uchwała Nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku;
  Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku;
 5. Uchwała Nr L/233/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024;     
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 2
  Załącznik Nr 3   
  WPF została zmieniona następującymi uchwałami:
  Uchwała Nr LI/238/18 z dnia 28 lutego 2018 roku;
  Uchwała Nr LII/247/18 z dnia 28 marca 2018 roku;
  Uchwała Nr LII/257/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku;
  Uchwała Nr LV/263/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku;
  Uchwała Nr LVII/275/18 z dnia 11 lipca 2018 roku;
  Uchwała Nr LIX/288/18 z dnia 10 września 2018 roku;
  Uchwała Nr LXI/295/18 z dnia 29 października 2018 roku;
  Uchwała Nr IV/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku:
 6. Uchwała Nr L/234/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łowicz dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostakami samorządu terytorialnego;
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 lutego 2018 roku poz. 865
 7. Uchwała Nr L/235/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łowicz oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łowicz na 2018 rok;
 8. Uchwała Nr LI/236/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
 9. Uchwała Nr LI/237/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających samorządowych władz jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Placencja.
 10. Uchwała Nr LI/238/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 11. Uchwała Nr LI/239/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018-2024.
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 2
 12. Uchwała Nr LII/240/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
 13. Uchwała Nr LII/241/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2018 roku” Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku poz. 2227
 14. Uchwała Nr LII/242/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Łowicz w roku 2018 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku poz. 2228
  Uchylona Uchwałą Nr LIII/258/18
 15. Uchwała Nr LII/243/18 z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków stanowiących dochody gminy.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku poz. 2229
 16. Uchwała Nr LII/244/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łowicz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku poz. 2230
 17. Uchwała Nr LII/245/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łowicz na stałe obwody głosowania.  
  Dziennik Urzędowy województwa Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku poz. 2231
 18. Uchwała Nr LII/246/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 19. Uchwała Nr LII/247/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018-2024.
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 2
 20. Uchwała Nr LIII/248/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku poz. 2696
 21. Uchwała Nr LIII/249/18  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 maja 2018 roku poz. 2697
 22. Nr LIII/250/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Otolice i Zielkowice.
 23. Uchwała Nr LIII/251/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Bocheń, Jamno, Dąbkowice Dolne  i Otolice.
 24. Uchwała Nr LIII/252/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów, Strzelcew i Zielkowice.
 25. Uchwała Nr LIII/253/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragment wsi Popów.
 26. Uchwała Nr LIII/254/ 18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr 20/04 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 września 2004 r.
 27. Uchwała Nr LIII/255/18  z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2003 r.
 28. Uchwała Nr LIII/256/18  z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr LII/246/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 29. Uchwała Nr LIII/257/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu publicznego na lata 2018-2028.
 30. Uchwała Nr LIII/258/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/242/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Łowicz w roku 2018 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 maja 2018 roku poz. 2698
 31. Uchwała Nr LIV/259/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyorcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 32. Uchwała Nr LIV/260/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
 33. Uchwała Nr LV/261/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Łowicz w latach 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w latach 2018-2019.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2018 roku poz. 3439
  Zmieniona uchwałą Nr LVII/274/18 z dnia 11 lipca 2018 roku;
 34. Uchwała Nr LV/262/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
 35. Uchwała Nr LV/263/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu publicznego na lata 2018-2028
 36. Uchwała Nr LVI/264/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu za rok 2017.
 37. Uchwała Nr LVI/265/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łowicz.
 38. Uchwała Nr LVI/266/18  z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 20 lipca 2018 roku poz. 3855
 39. Uchwała Nr LVI/267/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 20 lipca 2018 roku poz. 3856
 40. Uchwała Nr LVI/268/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gminnej nr 1334 położonej we wsi Zielkowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 41. Uchwała Nr LVI/269/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Wójta Gminy Łowicz.
 42. Uchwała Nr LVI/270/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 43. Uchwała Nr LVI/271/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu za 2017 rok;
 44. Uchwała Nr LVI/272/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
 45. Uchwała Nr LVI/273/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łowicz absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok
 46. Uchwała Nr LVII/274/18 z dnia 11 lipca 2018 roku  w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Łowicz do kategorii dróg publicznych.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku poz. 3949
 47. Uchwała Nr LVII/275/18 z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018-2028.
 48. Uchwała Nr LVII/276/18 z dnia 11 lipca 2018 roku  sprawie zmiany  Uchwały Nr LV/261/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Łowicz w latach 2018 - 2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na lata  2018 – 2019”. 
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku poz. 3950
  Stwierdzenie nieważności uchwałą Nr 25/88/2018 Kolegium RIO w Łodzi z dnia 19 lipca 2018 roku
 49. Uchwała Nr LVIII/277/18 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 50. Uchwała Nr LVIII/278/18 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bocheń
 51. Uchwała Nr LIX/279/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Łowicz.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 1 października 2018 r. poz. 4953
 52. Nr LIX/280/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających samorządowych władz jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Bocheń.
 53. Nr LIX/281/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Zmieniona Uchwałą Nr LXI/292/18 z dnia 29 października 2018 roku
 54. Nr LIX/282/18  z dnia 10 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 1 października 2018 roku poz. 4954
 55. Nr LIX/283/18 z dnia 10 września 2018 rok w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Łowicz”;
 56. Nr LIX/284/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Łowicz.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 1 października 2018 roku poz. 4955
 57. Nr LIX/285/18  z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Łowicz w latach 2018-2019 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na lata 2018-2019”.
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 1 października 2018 roku poz. 4956
 58. Nr LIX/286/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu.
 59. Nr LIX/287/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie  zmian budżetu gminy na rok 2018.
 60. Nr LIX/288/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu publicznego na lata 2018-2028.
 61. Nr LX/289/18 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Łowicz do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach;
 62. Nr LX/290/18 z dnia 12 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/175/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków stanowiących dochody gminy;
 63. Nr LX/291/18  z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 64. Nr LXI/292/18 z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr LIX/282/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 65. Nr LXI/293/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Otolice, Świące, Wygoda, Zabostów Duży i Zielkowice.
 66. Nr LXI/294/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.
 67. Nr LXI/295/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018-2028.

 

***********************************

I SESJA RADY GMINY ŁOWICZ 
21 listopada2018 roku

1. Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz
2. Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łowicz
3. Uchwała Nr I/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łowicz
4. Uchwała Nr I/4/18 w sprawie określenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Łowicz
5. Uchwała Nr I/5/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łowicz
6. Uchwała Nr I/6/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7. Uchwała Nr I/7/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łowicz
8. Wyniki głosowania na sesji                                                             

 

 

II SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
27 listopada 2018 roku

1. Uchwała Nr II/8/18 w sprawie przyjęcia „Rocznego  programu współpracy na 2019 rok Gminy Łowicz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2. Uchwała Nr II/9/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2018 roku poz. 6531
3. Uchwała Nr II/10/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2018 roku poz. 6532
4. Uchwała Nr II/11/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2018 roku poz. 6533
5. Uchwała Nr II/12/18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2018 roku poz. 6694
6. Wyniki głosowania na sesji

 

III SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
14 grudnia 2018 roku

1. Uchwała Nr III/13/18  w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2019 roku poz. 167
2. Uchwała Nr III/14/18 w sprawie reprezentowania Gminy Łowicz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA”.
3. Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmian budżetu gminy Łowicz na 2018 rok.
4. Wyniki głosowania

IV SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
27 grudnia 2018 roku
1. Uchwała Nr IV/16/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
2. Uchwała Nr  IV/17/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 roku poz. 256
3. Uchwała Nr  IV/18/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 roku poz. 257
4. Uchwała Nr IV/19/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
5. Uchwała Nr  IV/20/18 w sprawie zmian budżetu gminy Łowicz na 2018 rok.
6. Uchwała Nr  IV/21/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028.
7. Wyniki głosowania

 
Liczba odwiedzin : 691
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Rady Gminy Łowicz
Czas wytworzenia: 2018-02-05 10:33:19
Czas publikacji: 2019-02-06 12:13:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak