Instytucje kultury na terenie gminy Łowicz 

 
 
  1. Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest gmina Łowicz

  2. Informacja o rejestrze instytucji kultury gminy Łowicz oraz o sposobie udostępnienia danych w nim zawartych

  3. Księga rejestrowa instytucji kultury

Jednym z przejawów rozwoju kultury na terenie Gminy Łowicz jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu i jej Filii w Zawadach. Służą one rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy. Biblioteki systematycznie powiększają swoje zbiory poprzez zakup nowych książek. W bibliotece działa czytelnia internetowa, będąca punktem powszechnego dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy i służy przede wszystkim jako źródło informacji. Biblioteka oprócz swoich podstawowych zadań związanych z udostępnianiem zgromadzonych zbiorów bibliotecznych prowadzi szeroką działalność kulturalno – oświatową związaną z promocją książki i innych nośników informacji. W tym celu organizowane są wystawki, gazetki, pogadanki oraz konkursy. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszą się lokalne i ponadlokalne konkursy. Biblioteka współpracuje ze szkołami z terenu gminy oraz z Ośrodkiem Kultury Powiatu Łowickiego i Ośrodkami Kultury sąsiednich gmin. W ramach edukacji czytelniczej organizowane są dla młodzieży szkolnej wycieczki wprowadzające oraz lekcje biblioteczne związane z książką i warsztatem pracy bibliotekarza. Powyższe formy pracy integrowało środowisko czytelnicze, bibliotekarskie i uwidocznione zostało w aktywnej współpracy z bibliotekarzami szkolnymi, nauczycielami i uczniami ze szkół Gminy Łowicz. Od stycznia 2008 roku w Bocheniu funkcjonuje „ Wioska Internetowa”. Jest to placówka o charakterze kulturalno – oświatowym wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Głównym założeniem było stworzenie mieszkańcom wsi możliwości dostępu do edukacji on – line oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Gminna Biblioteka Publicznaw Bocheniu
Poniedziałek 11.00 – 17.00
Wtorek           8.00 – 15.00
Środa            11.00 - 18.00
Czwartek        8.00 – 15.00
Piątek           11.00 – 18.00
Sobota            9.30 – 12.30 (I sob. miesiąca)

Filia GBPw Zawadach
Poniedziałek 16.00 – 20.00
Wtorek         16.00 – 20.00
Środa            16.00 – 20.00
Czwartek      16.00 – 20.00
Piątek           16.00 – 20.00

Centrum Kształcenia "Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich"
Poniedziałek 09.00 – 17.00
Wtorek         10.00 – 18.00
Środa            10.00 – 18.00
Czwartek      08.00 – 16.00
Piątek           10.00 - 18.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
Bocheń 59a
99-400 Łowicz
046 838 98 17
gbpbochen.blogspot.com
gbpbochen@wp.pl


 

 

 

 

  

 
Liczba odwiedzin : 2570
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2005-11-07 15:05:50
Czas publikacji: 2019-02-07 07:57:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak